Fresh Trout Raw Fish enjoyed in Pyeongchang, Gangwon-do

Songeoya

๐Ÿ“ย ย 9, Baekjegobun-ro 9-gil, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea

โฐ Monday, Wednesday, Thursday 14:00 – 24:00 Tuesday 17:00 – 22:00 Friday, Saturday, Sunday 12:00 – 24:00 AM

๐Ÿ“• One Whole Raw Trout (Fresh Fish) 49,000 won (Dine-in)

๐Ÿ“• One Whole Raw Trout (Fresh Fish) 45,000 won (Takeout)

โ€ป Menu/Prices are subject to change.

I’ve stumbled upon something extraordinary: Pyeongchang’s renowned raw trout, a delicacy typically savored right in Gangwon-do. But guess what? You can get a taste of it right here in Jamsil, smack dab in the heart of Seoul.

Picture this: Fresh raw trout, straight from the tank, ready to be devoured. Whether you dine in or take it home for a cozy feast with friends, it’s an experience worth savoring. The trout’s chewy yet tender texture sets it apart from salmonโ€”trust me, it’s a game-changer.

Now, for those diving into trout sashimi for the first time, here’s a pro tip: Top your veggies with red chili-pepper paste with vinegar and bean powder, then layer on a slice of trout sashimi into your bibimbap for an explosion of flavors.

But wait, it gets better: Opt for the ultimate combo of two pieces of trout sashimi, paired with garlic and wasabi mixed in with your veggiesโ€”pure perfection. And don’t forget to save room for the spicy trout soup to wrap up your meal. Feeling lazy? No worriesโ€”Ramyeon sari is just a delivery order away. Trust me, you won’t regret it

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top